در حال حاضر مناقصه فعال نیست و امکان ورود به صفحه مناقصه وجود ندارد.
پیمانکار گرامی، ثبت کد ملی و همچنین شماره ثبت سفارش متقاضی در بارنامه الزامی می‌باشد.
چوب های جنگلی فقط با ارائه پروانه قطع رسمی و معتبر صورت می گیرد.
تحویل بر اساس صورتجلسه تحویل کاتین ورودی انجام میشود که قابلیت ارائه مستند برای ثبت ریالی نزد مشتری را داشته باشد.
چوب های صنعتی فقط بر اساس ضوابط اداره منابع طبیعی پذیرش خواهد شد.