تأمین‌کنندگان گرامی خواهشمند است در صورت قبول عرضه شما روی سامانه ARIANMDF، نسبت به تحویل همان میزان چوب به کارخانجات اقدام فرمایید. در صورت تحویل میزان چوب کمتر از مقدار عرضه اولیه، در خصوص امکان فعالیت و عرضه روی سامانه تجديد نظر خواهد شد.