تاریخ کد های دریافتی فقط 7 روز دارای اعتبار می باشد و هر کد به میزان حجم ثبت شده قابلیت ارسال بار دارد.